یکی از بزرگترین معضلات کارخانه های تصفیه دوم روغن موتور خودرو باقی ماندن برخی مواد بعد از انجام فرایند تصفیه است. اگر برای تصفیه از روش های اسیدی استفاده شده باشد پس از تصفیه لجن باقی می ماند و اگر برای آن از روش های غیر اسیدی استفاده شده باشد، پس از تصفیه خاک رنگبر باقی می ماند. لجن باقی مانده در روش اسیدی به خاطر وجود درصدی اسید سولفوریک در آن به لجن اسیدی معروف شده است. همچنین خاک رنگبر باقی مانده (در تصفیه با استفاده از روش های غیر اسیدی) دارای ترکیباتی از جمله روغن می باشد.